Adenovirus.jpg
 

آدنوویروس ها ویروسهای بدون غشاء لیپیدی و دارای دی‌ان‌ای دو رشته‌ای خطی هستند از طریق رسپتورهای خود به سلولها می‌چسبند و با اندوسیتوز وارد سلول‌ها می‌شوند. ژنوم آدنوویروس‌ها در کروموزوم میزبان نفوذ نمی‌کند. این ویروسها اندازه ای متوسط (90–100 nm) دارند.

بیش از 57 سروتیپ از آدنوویروس ها در بدن انسان مشاهده شده است که عامل برخی از عفونتهای تنفسی و گوارشی در انسان می باشند. این گروه مسئول 5 تا دو درصد عفونتهای تنفسی اطفال وبسیاری از موارد سرماخوردگی بزرگسالان هستند.


انواع

انواع سرده آدنوویروسها عبارتند از:

Genus Atadenovirus; type species: Ovine adenovirus D

Genus Aviadenovirus; type species: Fowl adenovirus A

Genus Ichtadenovirus; type species: Sturgeon adenovirus A

Genus Mastadenovirus; type species: Human adenovirus C; others include AD-36

Genus Siadenovirus; type species: Frog adenovirus

بیماریزایی

این ویروسها باعث عفونت مجاری تنفسی فوقانی (مانند تونسیلیت ، سرماخوردگی ، کروپ) ، کونژنکتیویت ، برونشیولیت ، پنومونی ، گاستروانتریت و بسیار بندرت انسفالیت میشوند.داروی آنتی ویروس اختصاصی ندارند.

منبع : ویکی پدیا