رترو ویروسها  ویروسها   RNA  دار زنجیره متبت - پوشش دار با شکل ویژه و روش همانندسازی خاص می باشند.
در سال 1975 بالتیمور و تیمین نشان دادند که رترو ویروسها توسط یک RNA  وابسته به DNA   پلیمراز(ترانس کریپتاز معکوس) پردازش می شوند و از طریق یک DNA واسطه همانندسازی می کنند.
نسخهDNA  ژنوم ویرویس درون کروموزم میزبان ادغام می شود و به عنوان یک ژن سلولی نسخه برداری میشود.


رترو ویروسها  ویروسها   RNA  دار زنجیره متبت - پوشش دار با شکل ویژه و روش همانندسازی خاص می باشند.
در سال 1975 بالتیمور و تیمین نشان دادند که رترو ویروسها توسط یک RNA  وابسته به DNA   پلیمراز(ترانس کریپتاز معکوس) پردازش می شوند و از طریق یک DNA واسطه همانندسازی می کنند.
نسخهDNA  ژنوم ویرویس درون کروموزم میزبان ادغام می شود و به عنوان یک ژن سلولی نسخه برداری میشود.
این کشف  منجر به گرفتن جایزه نوبل شد.نظریه بنیادی زیست شناسی مولکولی راکه دراین نظریه اطلاعت ژنتیکی ازDNAبهRNAوسیس به یروتین انتقال میشود را نقض می کند .
در رترو ویروسها 3 زیر خانواده وجوددارد: این زیر خانوادها . اعضای انسانی آنها شامل آنکورنا ویروس یا آنکو ویروس(ویروس لنفوتروفیک T انسان HTLV1.HTLV2.HTLV5 )---لنتی ویروس ها(ویروس 1.2 نقص ایمنی انسانHTLV1.HTLV2)---و اسپوماویروس می باشد.اسپوما ویروس نخستین رترو ویروس انسانی بود که جدا  شد.
اما به نظر میرسید که هیچ  اسپوماویروس با بیماری انسانی وابسته نباشد. نخستین رتروویروس جدا شده یک ویروس سارکومای رایس بودکه توسط پیتون رایوس برای تولید تومورهای(سارکومی) در جوجه ها نشان داده شد.همچنان با اکــتر  رتروویروس -- ویروس سارکومای رایس . اتبات کردندمیزبان و حوزه مخصوص ان خیلی محدود می باشد.
به نظر میرسد  رتروویروسهای ایجاد کننده سرطان از گونه های جانوری دیگر جداشده اندو به عنوان ویروسهای تومورRNA  یا    آنکورنا ویروسها طبقه بندی میشوند.برخی از این ویروسهارشد سلولی را از طریق بیان مشابه های رشد سلولی ژن ها کنترل کننده تغییر می دهد(آنکورنا ویروس).
احتمالا رتروویروس بیشترین مطالع را در گروه ویروسها در زیست مولکولی را داشته اند.اما تا سال 1981 هیچ رتروویروس انسانی  وارتباط آن با بیماری انسان و  مشخص نشده بود. 
HTLV1 از یک شخص با لوکمی سلول T  انسان بالغ توسط رابرت گالو جدا و رابطه آن بیان شد. در اواخر دهه1970 و اوایل دهه 1980
گزارش شد که مردان هم جنس باز جوان.Haitians---معتادین هروینُِ وکم خونی ها به طور معمولی شروع به نقص عفونی فرصت طلب یک
بیماری جدید یا سندرم نقص ایمنی اکتسابی شده  ومی مردند(AIDS).
MOntaginer and associates در پاریس و گالو وهمکارنش در ایالت متحده  رترو ویروسهای جداشده HIV1 از بیماران با لمفودنوپاتی
و AIDS گزارش دادند.
در کمان از رتروویروسها با پبشرفت زیست شناسی مولکولی موازی شد.اگر هیچ تکنولوژی نبوده با زهم  باپشرفت علم درباره  رتروویروسهای  و ارتباط آن با بیماریهای انسانی نیازمندبودیم 
حوزه میزبان آنها محدود میباشد.بافت موضعی آن مشکلی برای استوار شدن درسیستم سلولی مناسب بری رشدشان ایجاد میکند
توانایی آنها جهت کامل شدن درون کروموزوم میزبان و نهفته آنها مشکلی برای کشف و مطالعه و درمان به وجود آورده است.
بنابرین تابت شده  رترو ویروسها یک وسیله اصلی برای زیست شناسی
مولکولی و ترانس کریپتاز معکوس- دارند.ودرک مااز رشد سلولیو تغیرات تدریجی وانکوژناسیون از طریق  مطالعه انکوژنهای ویروسی پیشرفت کرده است.
بیماریزای ورتروویروسها ی انسانی شامی: HTLV-2 ,HTLV-1که انکورناوویروسها میباشندوHTLV-1,HTLV2 که لنتی ویروسها می باشند
HTLV-1,HIV1 که هردو لنفوسیتهای CD4 T را عفونی میکنند .به وسیله روشهای مشابه ایجدا میشوند و دوره نهفته طولانی دارند 
اما آنها باعـت بیماریهای خیلی متفاوتی میشوند زیرا ماهیت عمل     متقابل آنها به وسیله سلول میزبان عفونی میشود.

(ترجمه توسط:فرزاد شاهنشاهیوند)