بهار می آید...

بقچه آرزوهایت را باز کن...

شاید امسال شکوفه های بهار بر نهال آرزوهایت بارور گردد...

شاید بشود تا هفت سین آرزوهایمان را بر سفره سبز بهار چید...

آرزو دارم تا نهال آرزوهایتان بر دشتزار بهار شکوفه کند...

سال نو رو به همه شما عزیزان تبریک میگم.

همه ما با یک هدف مشخص اینجا جمع شدیم  امیدوارم که به موفقیت دست پیدا کنیم!